Mikrovlny - bezpečná technologie

Bezpečnostní pásmo tvoří kruh o poloměru 4,5m, tento prostor je ohraničen bezpečnostní páskou. Vně vyznačeného prostoru je povolen volný pobyt obyvatelstva.

V současné době známe široké spektrum elektromagnetických vln (viz obr.). Hlavním zdrojem záření je pro nás slunce, to určujícím způsobem ovlivňuje prostředí, ve kterém jsme se vyvinuli a kterému jsme přizpůsobeni. Jsme též stále skrz naskrz pronikáni radiovými a televizními signály. Jsou zde i elektromagnetické vlny od světelných zdrojů , od elektrických strojů a aut, rentgenových přístrojů, radioaktivních materiálů apod. Některé oblasti v elektromagnetickém spektru na obr. jsou označeny známými názvy jako rentgenové záření nebo rádiové vlny. Tyto názvy označují zhruba definované oblasti vlnových délek, ve kterých se běžně užívají určité druhy zdrojů a detektorů elektromagnetických vln. Mikrovlnami je označována část spektra o vlnové délce od decimetru po desetinu milimetru a odpovídajícím kmitočtu 0,3 - 70 GHz, tj. oblast ve které vysílají radarové systémy, telefonní spoje a mobilní občanské stanice. Vlny s kratší vlnovou délkou jsou označovány jako infračervené (teplené) záření (částečně se s mikrovlnami překrývá). Pro vysoušení zdiva a likvidaci biologických škůdců jsou použity mikrovlny o délce vlny 12,5 cm a kmitočtům 2,45 GHz (jsou blízko jedné z používaných frekvencí současných mobilních telefonů, které je 1,8 GHz a shodné s mikrovlnnou troubou). Pro pohyb v elektromagnetickém poli ve vvf frekvenčním pásmu jsou na základě zkušeností stanoveny přípustné hodnoty ozáření, které jsou rozdílné pro pracovníky a obyvatelstvo (pro obyvatelstvo 7x přísnější) a které jsou vyjádřeny závaznou normou.

V ČR je to vyhláška MZ ČR č. 408/1990 Sb. Dle této vyhlášky je nejvyšší přípustná hodnota ozáření pro pracovníky obsluhy zařízení dána vzorcem:

WSP = S (W) . t(h) = 800 μW/cm2
při dodržení podmínky že maximální výkonová hustota pole nesmí být větší než 2650 μW/cm2

a pro obyvatelstvo

WSO = S(W) .- t(h) = 120 μW/cm2

při dodržení podmínky, že maxumální výkonová hustota pole nepřesáhne 250 μW/cm2.

Z toho vyplývá že pro trvalý 24 hodinový pobyt v elektromagnetickém poli nesmí průměrná výková hustota přesáhnout 33 (5) μW/cm2.

Při posuzování a dodržování těchto pravidel se můžeme opřít o vlastní šestiletou zkušenost používání mikrovlnných zařízení při vysoušení zdiva a odstraňování biologických škůdců převážně ve dřevu (fa MYKOS). Pro tyto práce jsou používány emitory o max. výkonu 85O W, ze kterých je záření usměrněno kovovým vlnovodem příslušným směrem a nasměrováno ke zdivu či k předmětu. Měření intensity pole byla provedena jednak před započetím prací v experimentálních podmínkách a dále pak průběžně trvale zejména při novém nastavení (jiných úhlech) zařízení, či jakékoliv změně okolností, které by mohly mít ovlivňující účinek Naměřené hodnoty v zásadě potvrdily teoretické předpoklady: (pro zajímavost uvádíme některé typické hodnoty)

Jak je vidět hodnoty nepřesahují mezní úroveň výkonové hustoty (pro obyvatelstvo!) vyjma při cíleném vyhledávání ve směru přímého paprsku a vypočtené hodnoty u cloněného zařízení jsou menší než je nejvyšší přípustná hladina ozáření pro obyvatelstvo pro 24 hodinový pobyt pro případ trvalé generace elektromagnetického pole. Pro praxi lze učinit závěr, že práce se zařízením je zcela bezpečná, poškození zdraví může dojít snad jen záměrně /přímým ozářením z několika cm po dobu více minut/ a nijak nejsou ohrožovány osoby nepohybující se v bezprostřední blízkosti několika metrů.